Neem contact op
Winkelmand

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Hollarts Plastic Group B.V. (hierna: ‘Hollarts’), gevestigd en kantoorhoudende
te (6942 EN) Didam, gemeente Montferland, aan de Willibrordusweg 8, gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09063642.


Artikel 1. ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze (uitnodigingen tot het doen van) aanbiedingen en op alle door Hollarts gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd.

2. Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden ondermeer verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een offerte/aanbieding van Hollarts ontvangt, dan wel met wie Hollarts een overeenkomst sluit in de ruimste zin des woords.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien wederpartij eveneens algemene voorwaarden hanteert, worden deze door Hollarts uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn de voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing.

5. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) zaken wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

6. Voor zover één of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden blijken te zijn, blijven de overige artikelen en onderdelen van artikelen onverkort van kracht.


Artikel 2. AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen, adviezen en prijsopgaven van Hollarts zijn vrijblijvend (niet bindend), tenzij schriftelijk is vastgelegd dat deze aanbiedingen, adviezen en prijsopgaven niet vrijblijvend zijn. Verzoeken van wederpartij aan Hollarts om zaken te leveren dan wel op enigerlei wijze verbintenissen aan te gaan, alsmede uitingen op de website van Hollarts ter zake verkopen, hebben te gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2. Van door Hollarts gedane aanbiedingen of uitgebrachte offertes deel uitmakende bescheiden, zoals ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, berekeningen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen zijn informatief en binden Hollarts niet. De inhoud geldt als een aanduiding bij benadering. De bescheiden blijven eigendom van Hollarts. De bescheiden dienen op eerste verzoek van Hollarts te worden teruggegeven. Wederpartij verbindt zich jegens Hollarts, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Hollarts de bescheiden niet te kopiëren, of aan derden af te geven. Tevens behoudt Hollarts alle uit hoofde van intellectuele eigendom bestaande rechten voor.

3. Indien de wederpartij aan Hollarts opdraagt zaken te vervaardigen of assembleren overeenkomstig ontwerpen, tekeningen, modellen, matrijzen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, berekeningen en dergelijke of andere van de wederpartij afkomstige aanwijzigen, garandeert de wederpartij, dat door deze vervaardiging of assemblage en/of levering geen merk, octrooi, model of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien Hollarts door derden niettemin wordt aangesproken vanwege inbreuk op
rechten van intellectuele eigendom of anderszins, vrijwaart de wederpartij Hollarts daarvoor ten volle. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bovenbedoeld bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van bovenbedoelde zaken, is Hollarts gerechtigd om de fabricage en/of levering met onmiddellijke ingang te staken en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de wederpartij gehouden om Hollarts volledig schadeloos te stellen.


Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Overeenkomsten met Hollarts komen slechts op de navolgende wijzen tot stand.

ondertekening door wederpartij en Hollarts van een door Hollarts opgestelde schriftelijke overeenkomst;

schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van een schriftelijke aanbieding van Hollarts;

schriftelijke vastlegging door Hollarts van met een wederpartij gemaakte afspraken;

overige door Hollarts gebruikelijk gehanteerde wijzen om overeenkomsten tot stand te laten komen, zulks uitsluitend op een door Hollarts te bepalen wijze.

2. De door Hollarts aan de wederpartij verzonden overeenkomst wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De wederpartij wordt geacht met de inhoud daarvan in te stemmen.

3. Mondelinge of schriftelijke toezeggingen van niet tot vertegenwoordiging bevoegde medewerkers van Hollarts zijn slechts bindend voor zover wel tot vertegenwoordiging bevoegde personen deze toezeggingen schriftelijk aan wederpartij bevestigen.


Artikel 4. PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief omzetbelasting, kosten voor vervoer, montage en verpakking.

2. De wijze van verpakking en verzending wordt door Hollarts bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet door Hollarts teruggenomen.

3. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijs bepalende factoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof en materiaalprijzen, loon en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4. Hollarts behoudt zich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, prijsverhogingen aan de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij heeft bij een prijsverhoging binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Indien de wederpartij binnen een maand nadat de prijsverhoging in rekening gebracht als bedoeld in de vorige zin is niet van die bevoegdheid gebruik gemaakt heeft, wordt de wederpartij geacht met de prijsverhoging te hebben ingestemd.


Artikel 5. LEVERING EN LEVERINGSTIJDEN

1. De door Hollarts opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Tot het tijdstip waarop Hollarts van wederpartij de noodzakelijke informatie heeft verkregen om te kunnen leveren, is Hollarts niet gehouden tot levering over te gaan. Zolang wederpartij in gebreke is enig verschuldigd geworden bedrag, waaronder te betalen voorschotten te voldoen is Hollarts niet gehouden tot levering over te gaan.

3. Hollarts heeft het recht een overeenkomst in gedeelten uit te voeren, zulks in de zin dat Hollarts zaken naar de mate waarin zij gereed zijn aan de wederpartij levert. In dat geval is Hollarts gerechtigd reeds geleverde zaken onmiddellijk aan de wederpartij te factureren.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van zaken af magazijn.

5. Zodra de te leveren zaken in het magazijn van Hollarts gereed staan en Hollarts wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld, gaat het risico waar het deze zaken betreft over op de wederpartij.

6. Verzoekt de wederpartij om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Hollarts de hieraan verbonden kosten in rekening brengen.

7. De wederpartij is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Hollarts gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
Indien de wederpartij overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en Hollarts de betaling van de koopsom vordert, worden de zaken geacht te zijn geleverd en zal Hollarts de zaak voor rekening en risico van de wederpartij tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is Hollarts tot de in dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen één maand na onze uitnodiging daartoe door de wederpartij zijn afgenomen.
8. Eventuele retourzendingen aan Hollarts moeten altijd franco, onder schriftelijke opgave van redenen geschieden. Bij niet in acht name van deze voorwaarden is Hollarts gerechtigd de retourzendingen te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de wederpartij.


Artikel 6. RECLAME

1. Klachten van de wederpartij die betrekking hebben op een abusievelijk levering of op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de wederpartij direct, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum indien de zaken niet aan de wederpartij (konden) worden geleverd) aan Hollarts ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn geleverd.

2. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de wederpartij binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Hollarts ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in 6.1.

3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na levering in ongeschonden en ongewijzigde staat en in de originele fabrieksverpakking, onder bijvoeging van de pakbon c.q. factuur, franco aan Hollarts te worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de daarmee gepaard gaande kosten aan de zijde van Hollarts voor rekening en risico van wederpartij komen.

4. Ieder vorderingsrecht van de wederpartij jegens Hollarts, betrekking hebbend op gebreken in de door Hollarts geleverde zaken, vervalt ondermeer indien één of meer van de navolgende omstandigheden zich voordoet:

a. de gebreken worden niet binnen de in 6.1 en 6.2 gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan Hollarts ter kennis gebracht;

b. de wederpartij verleent Hollarts geen of onvoldoende medewerking ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c. de wederpartij heeft de zaken in strijd met de voorschriften althans op niet normale wijze gebruikt en/of onderhouden;

d. de wederpartij de zaken niet of in strijd met de voorschriften zoals beschreven in 6.3 aan Hollarts retourneert;

e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten worden eerst geuit, nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levering is verstreken.

5. De wederpartij staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Hollarts verstrekt. Hollarts is dan ook niet gehouden reclames in behandeling te nemen welke betrekking hebben op door wederpartij aan Hollarts verstrekte gegevens.

Artikel 7. GARANTIE
1. Hollarts staat in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van de door Hollarts geleverde zaken. Gebreken welke het gevolg zijn van fabricage of materiaalfouten zullen door Hollarts, mits tijdig is gereclameerd, worden hersteld danwel vervangen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde, dat Hollarts in bezit is gekomen van de zaken welke gebreken vertonen. De hiervoor genoemde garantieverplichting bestaat gedurende een van maximaal twaalf maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van levering behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Voor zover de wederpartij gedurende de garantietermijn reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hollarts of voor zover de wederpartij nalaat zijn betalingsverplichtingen jegens Hollarts na te komen, is Hollarts niet gehouden enige garantieverplichting jegens de wederpartij na te komen.

3. Voor zover garantie wordt ingeroepen met betrekking tot zaken of onderdelen van zaken die Hollarts afgenomen heeft van derden, strekt de verplichting tot het verlenen van garantie door Hollarts nimmer verder dan de garantieverplichtingen van de leverancier jegens Hollarts.

4. Slechts de wederpartij kan aanspraak maken op nakoming van de garantieverplichting en dan nog uitsluitend indien de geleverde zaken nog zijn eigendom zijn.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID
1. Hollarts is nimmer aansprakelijk voor schade door een wederpartij of derden geleden in verband met door Hollarts geleverde zaken of verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen tenzij de schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van grove schuld of opzet van Hollarts of door Hollarts ingeschakelde derden.

2. Naast hetgeen hiervoor in artikel 8.1 is vermeld, is de aansprakelijkheid van Hollarts uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van hetgeen waartoe Hollarts uit hoofde van de garantiebepalingen van artikel 7 gehouden is.

3. Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden, geldt dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waarvoor Hollarts is verzekerd en tot het bedrag dat de verzekeraar aan Hollarts uitbetaalt. Voor zover de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is Hollarts nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd, werkzaamheden zijn verricht of is geadviseerd.

4. Zonder meer niet voor vergoeding komt in aanmerking door wederpartij of derden geleden bedrijfsschade, letselschade, winstderving, schade door bedrijfsstoringen, derving van inkomsten, stilstand schade,  gevolgschade, directe of indirecte schade.

5. Hollarts is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan of ten gevolge van ander gebruik van de zaken dan waarvoor deze zijn bestemd.

6. De wederpartij vrijwaart Hollarts voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Hollarts mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet dwingend tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de wederpartij komen.

7. Alle bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, beperking van gehoudenheid schade te vergoeden en de vrijwaring geldt tevens ten behoeve van werknemers van Hollarts of door Hollarts al dan niet tegen betaling ingeschakelde derden.


Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD / RETENTIERECHT

1. De door Hollarts geleverde zaken blijven eigendom van Hollarts tot het moment van volledige betaling van de factuur. De door Hollarts aan de wederpartij geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de wederpartij. Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de wederpartij over.

2. Hollarts is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de wederpartij (of derden) bevinden, maar in eigendom aan Hollarts toebehoren, terug te nemen, zodra Hollarts in redelijkheid kan aannemen dat er reële kans bestaat dat de wederpartij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen.

3. De wederpartij heeft niet het recht de nietbetaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

4. Indien ten gevolge van be of verwerking door de wederpartij het eigendomsrecht van Hollarts rustend op de door Hollarts geleverde zaken verloren is gegaan, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Hollarts op de na, be of verwerking ontstane zaken onverwijld ten behoeve van Hollarts een bezitloos pandrecht te vestigen.

5. Voor zover beslag gelegd wordt op zaken waarvan de eigendom nog niet op de wederpartij is overgegaan, zal de wederpartij Hollarts van de beslaglegging in kennis stellen en de beslaglegger berichten dat de eigendom van de zaken nog niet op hem is overgegaan.

6. Hollarts is bevoegd de goederen of zaken die Hollarts onder zich heeft gekregen of zal krijgen en in eigendom aan wederpartij toebehoort, terug te houden tot het moment waarop wederpartij al zijn verplichtingen uit hoofde van de met Hollarts gesloten overeenkomst is nagekomen.


Artikel 10. BETALING

1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, zonder verrekening of aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar Hollarts is gevestigd of door overmaking op een door Hollarts aangewezen bankrekening, in alle gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van de bankrekening van Hollarts als de dag van betaling.

2. Hollarts is te allen tijden gerechtigd te verlangen dat vooruit betaald wordt. Voor zover vooruitbetaling wordt verlangd, is Hollarts niet gehouden te leveren tot het tijdstip waarop de betaling door Hollarts ontvangen is.

3. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de wederpartij aan Hollarts zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt. Voorts is wederpartij gehouden aan ons de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00, onverminderd het recht aan de zijde van Hollarts om verdere redelijke kosten ex art.
6: 96 lid 2 BW in rekening te brengen.

4. Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 10.3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.


Artikel 11. ZEKERHEID

Hollarts is gerechtigd van de wederpartij te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Hollarts verlangde zekerheid niet of niet tijdig wordt gegeven, kan Hollarts de uitvoering van haar verplichtingen opschorten.


Artikel 12. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, belemmeringen bij leveranciers van Hollarts om door Hollarts ingekochte zaken of diensten te leveren door welke reden ook, stakingen, belemmeringen veroorzaakt door het geheel of gedeeltelijk wegvallen van het computernetwerk dan wel het netwerk van partijen van derden van wie Hollarts afhankelijk is, gebrek aan personeel, bedrijfs of vervoersstoringen van welke aard ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door onder andere maatregelen, wetten of besluiten van internationale of regionale (overheids)instanties.

2.Indien Hollarts door overmacht de overeenkomst niet, of niet tijdig kan nakomen, heeft Hollarts het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, danwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Hollarts. In geval van overmacht is Hollarts jegens de wederpartij niet tot  schadevergoeding gehouden.


Artikel 13. COMMUNICATIE

1. Communicatie tussen wederpartij en Hollarts kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in overeenkomsten met wederpartij, in deze algemene voorwaarden of in de wet wordt afgeweken.

2. De door Hollarts opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door wederpartij.

3. Elektronische communicatie door Hollarts aan wederpartij wordt geacht door wederpartij te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de wederpartij wordt bewezen. Voor zover de  communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de emailbox van wederpartij komt dit voor risico van wederpartij, ook indien de emailbox bij een derde gehuisvest is.


Artikel 14. INFORMATIEPLICHTEN BIJ CONTRACTEREN VIA INTERNET

1. Wanneer Hollarts met een wederpartij een overeenkomst gaat sluiten via email of internet zorgt Hollarts ervoor dat de onderhavige Algemene Voorwaarden al dan niet elektronisch aan de wederpartij ter hand worden gesteld. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst via de daarvoor op de website, dan wel in de browser van de wederpartij beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

2. Hollarts is niet verplicht eventueel gearchiveerde overeenkomsten te bewaren dan wel Algemene Voorwaarden voor de wederpartij toegankelijk te houden.

3. Hollarts stelt middels haar website ondermeer de navolgende informatie aan wederpartij ter beschikking:

a. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel

b. de belangrijkste kenmerken van de producten

c.de prijs met inbegrip van alle belastingen

d. de wijze van aflevering en betaling

e. de aflevering van eventuele kosten van aflevering

Hollarts wijst wederpartij voor zover hij een natuurlijk persoon is die een onderneming drijft erop dat hem of haar een ontbindingsrecht toekomt indien Hollarts niet zou voldoen aan in de wet vermelde informatieplichten voor het sluiten van overeenkomsten via internet. Ieder eventueel specifieke ontbindingrecht van de wederpartij op grond van schending van de informatieplicht dient binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te worden uitgeoefend, behoudens voor zover de wet een ruimere termijn voorschrijft.


Artikel
15. PRIVACY

1. De wederpartij wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Hollarts en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. De wederpartij wordt geacht er van op de hoogte te zijn dat Hollarts de persoonsgegevens van wederpartij verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de wederpartij op onze website zoals bezochte pagina’s, de tijd waarop op verschillende onderdelen van de website werd doorgebracht, het internetadres van de website waar de wederpartij vandaan komt en producten of diensten die de wederpartij heeft besteld. Hollarts haalt deze gegevens op bij een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede voor het nemen van maatregelen om dienstverlening aan de wederpartij te verbeteren dan wel wederpartij nadere informatie of aanbiedingen te verstrekken.

3. Een wederpartij is gerechtigd de gegevens die Hollarts over hem heeft verzameld desgewenst in te zien en te corrigeren. De wederpartij heeft het recht Hollarts te verzoeken de daarvoor in aanmerking komende gegevens van de wederpartij te verwijderen of af te schermen. Hollarts zal op dit verzoek binnen 4 weken na afweging van het betrokken belang van Hollarts en het privacybelang van de wederpartij reageren. In geval van een besluit tot afscherming of verwijdering zal Hollarts de wederpartij informeren in hoeverre we daardoor het gebruik dat de wederpartij van producten of diensten maakt kan worden beperkt of
verhinderd.


Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

1. Op de door Hollarts gedane aanbiedingen, offertes en op alle door Hollarts aangegane overeenkomsten is met uitsluiting van het Weens Koopverdrag uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door Hollarts aangegane overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank gelegen binnen het rechtsgebied waar Hollarts statutair gevestigd is. Voor zover een geschil behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbank, sector Kanton is de Rechtbank, sector Kanton bevoegd volgens de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hollarts behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot die rechter die
op grond van het geldende recht bevoegd is.